http://data.stolav.no/

St. Olavs Hospital: https://stolav.no