v. 1.0 Utskrivningskriterier - Covid-19 - Pandemi

Innledning

Vurdere om pasienten er utskrivningsklar med Covid-19. Samhandling med kommunehelsetjenesten i forbindelse med pandemien. Prosedyre Innleggelse og utskrivning med kommunale tjenester gjelder som før.

 

Hensikt og omfang

Prosedyren skal sikre nødvendig samhandling/informasjonsoverføring til kommunehelsetjenesten i pandemisituasjonen Covid-19 før pasienter skrives ut. Prosedyren skal sikre at pasienten er utskrivningsklar. 

Sykehuset skal sørge for at kommunene får informasjon om alle pasienter med påvist Covid-19. Kommunen skal også ha informasjon om pasienter som ikke har kommunal oppfølging, som f.eks. hjemmesykepleie.

Utskrivningsklar kriterier ved kjent Covid-19:

         Feberfri siste døgn

         Pasienten i klar bedring

         O2 metning uten oksygentilskudd >93 %

         Evner å gjenkjenne og varsle om forverring (for pasienter som skal hjem til egen bolig)

Vi skiller mellom disse fire pasientforløpene med påvist Covid-19:

 • Fra akuttmottak/poliklinikk til hjemmet (ikke behov for innleggelse) Uten kommunale tjenester
 • Fra akuttmottak/poliklinikk til hjemmet (ikke behov for innleggelse) Med kommunale tjenester
 • Etter innleggelse: Utskriving til hjemmet uten kommunale tjenester
 • Etter innleggelse: Utskrivning med behov for kommunale tjenester (både hjemmesykepleie og institusjon)

Følgende er obligatorisk for alle forløpene:

 • Varsling om smitte til kommunehelsetjenesten – Forespørselsmelding til saksbehandlertjenesten – se relatert
 • Epikrise eller tilsvarende informasjon sendes samme dag – til Fastlege og til Sykepleietjenesten når pasienten har oppfølging fra kommunen.
 • Informasjon til pasienten. Både muntlig og skriftlig. Informasjonen må inneholde når pasienten skal kontakte lege, og informasjon om isolasjon og hva det innebærer. 

 

I en situasjon der sykehus må prioritere mer behandlingstrengende pasienter vil det måtte vurderes om pasienter kan skrives ut før de er Utskrivningsklar jf. §9 i  Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter. Ingen pasienter skrives ut, uten at kommunen har bekreftet mottak av pasienten. Jf. §12  Ulik kompetanse og tilbud i den enkelte kommune avgjør om kommunen har mulighet til å ta imot pasienten.

 

Utskrivningsklar kriterier ved Ukjent Covid-19:

Pasienter som utskrives med kommunale tjenester og som oppfyller en av de tre følgende kriterier, skal testes før utskriving. Dette gjelder også pasienter som snues i akuttmottaket:

         Alle innlagt med feber uten annen kjent årsak

         Alle innlagte med gastroenterittsymptomer uten annen kjent årsak

         Alle >75 år med akutt funksjonssvikt: akutt delir, eller tilkommet svikt i ADL eller mobilitet siste 2 uker

Testresultat må foreligge før utskrivning.

For pasienter med behov for kommunale tjenester gjelder i tillegg § 9

 

Ansvar

Ansvarlig leder for behandlingsenheten

Arbeidsbeskrivelse

 

Utføres av

 Arbeidsoppgave   

 Informasjonsoverføring

Lege

Ved kjent Covid-19

Før utskrivning vurderer lege pasientens forventet framtidig utvikling. Pasienter skal være i en stabil fase. NEWS skår oppgis før overflytning til institusjon.

Det tas også stilling til om det er aktuelt at pasienten skal på respirator og om det skal gjøres hjerte- og lungeredning (HLR) ved forverring

Utskrivning (fra avdeling/ poliklinikk/akuttmottak) til:

 • Hjemmet uten kommunale tjenester
 • Hjemmet med kommunale tjenester
 • Til institusjon

Epikrise eller tilsvarende informasjon sendes    samme dag som pasienten skrives ut/sendes hjem fra akuttmottak/ poliklinikk.

Innhold:

   Smittestatus

   Råd og oppfølging om hva som særskilt må vurderes.

 

Pasientinformasjon: Informasjonen må gis både muntlig og skriftlig. Pasienten gjøres oppmerksom på symptomer hvor lege må kontaktes omgående.

Sykepleier/

miljøterapeut

 Ved påvist smitte informeres kommunen om dette:

         Pasientens kontaktinformasjon

         smittestatus

         Avdeling

         Innleggelsesperiode

         Utskrivelse som levende/død

Sendes i en Forespørselsmelding til saksbehandlertjenesten.

Saksbehandlertjenesten har ansvar for å videreformidle innholdet i meldingen til rette ansvarlig for smittevern i den enkelte kommune, som kommuneoverlege/smittevernslege

 

Merk! Ingen pasienter som har behov for kommunal oppfølging, skrives ut før kommunen har bekreftet at pasienten kan mottas i kommunen.

For pasienter som skrives ut til institusjon

Mange av Covid-19-pasientene kan fremdeles skille ut virus, slik at dråpesmitte-regime vil være nødvendig, også etter ankomst institusjonen.

 

Følgende håndtering av Covid-19 pasient i institusjon er nødvendig:

 • Personale må etterleve dråpesmitte-regime
 • Kommunen må ha nødvendig smittevernutstyr for å hindre videre spredning.
 • Det bør finnes et portabelt pulsoksymeter, og mulighet til å gi 1 – 3 l oksygen på nesekateter eller maske.
 • Det må kunne gis iv. væske/antibiotika.
 • Tilsynslege kontaktes ved behov.

 

 

Relaterte dokumenter (referanser)

http://eqsstolav/cgi-bin/document.pl?pid=stolav&DocumentID=33779&UnitID=202