v. 1.1 Forløp judisiell observasjon etter strprl § 167, Sentral fagenhet for tvungen omsorg. Forløpsansvarlig psykologspesialist Emmanuel Revis. Før innleggelse.
Behandler henvendelsen
-
-henvisningen protokollføres i SFTO`s postjournal
-arkiveres i saksarkivet
-scannes i EPJ ved eventuell innleggelse Telefon fra sakkyndig, forsvarer, påtalemyndighet, politi eller domstolen
-
-formidle hjemlene
-sende retningslinjer
-henvise vedkommende til å ta kontakt med påtalemyndigheten
-protokollføre samtalen i blankett X-1052


Inntak
-
klikk for prosesskart Opphold
-
klikk for prosesskart Utskriving
-
klikk for prosesskart Pasientansvarlig lege/psykolog
-
-innhenter medisinsk info
-utarbeider risikovurdering Avklare økonomi og betaling
-
-dette avklares fortrinnsvis med påtalemyndigheten
-det skal presiseres skriftlig, enten med e-post eller blanket X-1052, til påtalemyndigheten. Evt. avklaringsmøte
-
-dette avklares med påtalemyndighet og seksjonsleder i de tilfellene dette er aktuelt Seksjonssjef SFTO
-
-oppnevne pasientansvarlig lege/psykolog
-oppnevne 1.fagrådgiver
-oppnevne 2.fagrådgiver
-beslutte nivå
-avklare ifht økonomi og betaling
-avklare behov for forvernsmøte
-innhente nødvendige opplysninger fra politiet Seksjonsleder SFTO
-
-oppnevne primærgruppe
-etabler startdokument
-avtaler transport
-avtaler innleggelsestidspunkt
- Fagrådgiver SFTO
-
-innhenter relevant info
-forvernsmøte hvis behov Judisielt forløp
-
klikk for prosesskart Rettslig kjennelse
-
-avklare tidspunkt for innleggelse
-avklare med påtalemyndigheten ifht transport Til hovedprosess
-
klikk for informasjon