Møter i multidisiplinære team ( MDT) v. 1.4

1.  Innleding

Retningslinjen beskriver møter og ledelse av de Multidisiplinære team (MDT) ved St Olavs Hospital. Innenfor mange sykdomsgrupper er det nå behov for multimodal utredning av pasienter for å komme fram til en presis diagnose og for å tilby pasientene den beste behandlingen.

 

2.  Hensikt og omfang

Møter i MDT skal sikre gode drøftinger knyttet til utredning, diagnostisering og behandling av pasienter der tverrfaglig samarbeid anses nødvendig. Dette blir beskrevet i de ulike diagnosespesifikke pasientforløp. Møtet skal konkludere med en behandlings- og oppfølgingsplan for pasienten og sikre at pasienter og pårørende får informasjon om denne.
Møtet kan videooverføres til andre sykehus i regionen.

I mange klinikker eksisterer disse møtene under andre navn se relatert

3.  Ansvar

MDT skal ha en medisinsk leder, og dette vil være forløpsansvarlig overlege/psykolog spesialist.

Leder har ansvar for:

  • Ledelse av MDT møtene, påse at det er system for hvordan pasienter blir meldt opp til møtene og at det godkjente pasientforløpet blir journalført og fulgt.
  • Ansvar for å beskrive, implementere og følge opp standardiserte pasientforløp, påse at forløpene følges og at de er riktig ressurssatt.

 

4.  Arbeidsbeskrivelse

Deltakere i MDT møter:

o   Forløpsansvarlig overlege/psykolog spesialist.        

o   Ansvarlige overleger for de fagområder som omfatter pasientforløpet.

o   Ved behov vil også annet personale være del av MDT    

Utføres av 

Arbeidsoppgave 

Leder MDT

(forløpsansvarlig)

-       Etablere MDT møter med fast dagsorden, møtetid og sted

-       Lede møtene

-      Ansvar for at godkjent pasientforløp følges

Tverrgående medisinske funksjoner. Vil variere for de ulike fagområder.

Eksempel:

-       Radiolog

-       Patolog

-       Psykolog

-       Fysioterapeut

-       Evt andre

 

 

-       Kan melde pasienter til MDT møtet

-       Bidra til tverrfaglig vurdering

-      Evt. presentere aktuelle undersøkelser

-      Bidra til implementering av pasientforløpet

 

 

Behandlingsansvarlig lege

-       Melde pasient opp til MDT møtet (se relatert)

-       Presentere aktuell problemstilling

-       Sørge for at relevante undersøkelser/tester er  gjennomført og blir lagt fram på møtet

-     Ansvar for at konklusjoner fra møte dokumenteres i pasientens journal

Merkantilt personale/ sykepleier/koordinator

-       Fører vedtak fra MDT møtet i DocuLive. Kopi av
vedtaket med beslutning om videre behandling evt. utredning sende til de respektive avdelinger

 

5.  Relaterte dokument

         Eksempel på ulike MDT på St Olavs Hospital

         Hvordan lage møtenotat/ dokumentere at pasienter er diskutert på MDT møte

         Hvordan søke pasienter til MDT møte, eksempel fra Kirurgisk klinikk

         Hvordan bruke Postkasser i Doculive