Standardisert pasientforløp. Hovedprosess. Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols). Forløpsansvarlig overlege Elena V. Titova v. 1.1

Standardisert pasientforløp. Kroniskobstruktiv lungesykdom (kols)Henvisning ogdiagnostikkBehandlingKontroll ogoppfølgingKompetansePrimærhelsetjenestenMåleparameterInformasjonsmateriellNasjonalthandlingsprogram