v. 1.2 Standardisert pasientforløp: Palliativ strålebehandling mot smertefulle skjelettmetastaser. Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege Robin Norvaag

Henvisning ogutredningBehandlingKontroll ogoppfølgingInformasjonsmateriellPrimærhelsetjenestenMåleparametreNasjonalehandlingsprogramog retningslinjerStandardisert pasientforløp: Palliativ strålebehandlingmot smertefulle skjelettmetastaser