Forløpskoordinator - funksjonsbeskrivelse v. 1.2

1. Organisasjonstilhørighet og stillingstittel

Forløpskoordinator er underlagt seksjonsleder i egen klinikk. Rapporterer til nærmeste leder og gi støtte til forløpsansvarlig.

 

2. Hovedoppgaver og ansvarsområder

Myndighet

Skal ha myndighet og kompetanse til, i samarbeid med seksjonsleder, å bestille og endre undersøkelser i egen avdeling og i andre avdelinger i henhold til det eller de pakkeforløpene forløpskoordinator arbeider med.

Skal bidra til at pasientene får et pakkeforløp uten unødvendig ventetid, kontinuitet i pasientutredningen og et godt tverrfaglig samarbeid.

Forløpskoordinator har myndighet til, i samarbeid med seksjonsleder, å delegere følgende oppgaver til annet kompetent personell:

  • Koding av målepunkter i pakkeforløp
  • Merkantile oppgaver

 

Forløpsansvarlig har det overordnete ansvaret for at disse oppgavene blir ivaretatt.

Arbeidsbeskrivelse

  1. Informere, veilede og følge opp pasienter og pårørende i forhold til logistikken i forløpet, fra henvisning mottatt til start behandling i pakkeforløp.
  2. Koordinere pasientlogistikk i pakkeforløp fra henvisning mottatt til oppstart behandling. I samarbeid med personell ved inntakskontorene/henvisningsmottak og medisinsk avdeling, koordinere timeavtaler med samarbeidende enheter som

      Poliklinikker

      Radiologi og nukleærmedisin

      Andre relevante undersøkelser

      Stråleterapi

      Infusjonsenhet

      Operasjon/dagkirurgi – operasjonsplanlegging

  1. Samarbeide med forløpskoordinatorer på tvers av avdelinger på St. Olavs hospital og ved andre sykehus for å følge opp felles pasienter.
  2. Delta i tverrfaglige møter/ Mulitdisiplinære team (MDT-møter), der det er relevant. I samarbeid med medisinsk ansvarlig lege, ha ansvar for koordinering og innkalling til tverrfaglige møter. Innhente informasjon både fra interne aktører på St. Olav og eksterne aktører i forkant av møtene. Følge opp beslutninger og tiltak fra de tverrfaglige møtene, både internt og eksternt.
  3. Sikre at koding av målepunkter i pakkeforløpene utføres og gjennomføre jevnlige møter med forløpsansvarlig.
  4. Være støttespiller for forløpsansvarlig for det aktuelle forløpet.
  5. Delta i nettverk for forløpskoordinatorer. Møter ca 1 x pr mnd.         

Rapporterings- og informasjonsplikt

  • Overvåke ventetider, forløpstider og kapasitetsutfordringer, samt rapportere dette til forløpsansvarlig og seksjonsleder. 

 

3. Kvalifikasjoner og kompetansekrav

Sykepleier, helsesekretær/sekretær eller andre helsefaglige profesjoner, med god kunnskap om aktuelle pasientgruppe og med relevant erfaring og personlig egnethet.