Forløpsansvarlig - funksjonsbeskrivelse v. 1.1

Organisasjonstilhørighet og stillingstittel

Lokal forløpsansvarlig

 • Utnevnes av klinikksjef/avdelingssjef i de respektive HF

Regional forløpsansvarlig

 • Foreslås av klinikksjefene innenfor fagområdene og utpekes av regionalt fagsjefsforum. St. Olav hospital v/RSHU har ansvar for å koordinere dette.

Hovedoppgaver og ansvarsområder

Arbeidsbeskrivelse

Lokal forløpsansvarlig

 • Er leder av tverrfaglig team
 • Må ha stor gjennomføringskraft i eget fagmiljø
 • Skal ha hovedansvar for å beskrive, implementere og følge opp det standardiserte pasientforløpet:
 • Utvikling og gjennomgang av godkjente pasientforløp med klinikksjef, seksjonsledere, forløpskoordinator og dokumentansvarlig
 • Gjennomgå pasientforløpet i EQS ved revisjonsfrist med dokumentansvarlig, med fokus på logistikk i forløpet og koding i PAS
 • Gjennomføre internundervisning i henhold til metodikken for leger, sykepleiere og annet aktuelt personale i alle godkjente pasientforløp
 • Undervisningen gjentas minimum en gang pr år (Koordineres av forløpsveileder)

Regional forløpsansvarlig

 • Er leder av tverrfaglig team
 • Skal ha en koordinerende rolle, og sikre samarbeidet med lokal forløpsansvarlig

Har i tillegg ansvar for:

 • Å påpeke og avdekke regionale forskjeller og flaskehalser
 • At det standardiserte pasientforløpet er i tråd med nasjonale retningslinjer/evidensbasert praksis
 • At måleparametere er spesifisert

Kvalifikasjoner og kompetansekrav

§  Skal som hovedregel være overlege/psykologspesialist med faglig tyngde og erfaring innen gjeldende fagfelt