eSP - Opplæringsplan
eSP - Opplæringsplan v. 1.1

Innledning

Elektronisk standardisert pasientforløp (eSP) er et digitalt verktøy der formålet er å sikre optimalisering av standardiserte pasientforløp ved å monitorere og visualisere forløpsspesifikke måleparametere i sanntid.

Forløpsdata høstes daglig fra flere pasientadministrative system (PAS), og presenteres på overordnet nivå, forløpsnivå og pasientnivå. eSP visualiserer etterlevelse av det beskrevne standardiserte pasientforløpet i forhold til forløpstider og kvalitetsparametere, og det gir mulighet for å avdekke flaskehalser. eSP er et verktøy for implementering og etterlevelse av pasientforløp i praksis.

 

eSP vil i daglig bruk være et verktøy til forbedring og til oversikt over pasienten sitt forløp i kontakt med spesialisthelsetjenesten. Verktøyet gir en helhetlig oversikt over registrerte hendelser, medisinske og administrative koder og beslutninger av definerte pasient- og pakkeforløp. Effekten av allmenn bruk av eSP kan erstatte tidligere arbeidsrutiner og verktøy. Daglig bruk av eSP bidrar til en forbedring i pasientlogistikk, og til bedre forståelse for bruk av medisinske og administrative koder. Kunnskap om og bruk av eSP skal bidra til bedre kommunikasjon av pasientforløp på tvers av HF, klinikker og avdelinger.

Ansvar og ansvarsoppgaver

Overordnet ansvar for eSP i HMN er prosjekteier og klinikksjef Kjell Åsmund Salvesen. Hvert HF har en systemeier som har hovedansvaret for eSP og strategien for implementering, utvikling og bruk av programmet i eget HF. Systemeier for St. Olavs hospital – Kjell Åsmund Salvesen, for HMR – Henrik Erdahl, og for HNT – Torstein Rønningen. Systemeier setter også minstekravet for kunnskap om eSP og anvendelsen av løsningen.

Regionalt senter for helsetjenesteutvikling (RSHU) har hovedansvar for den daglige oppfølgingen av eSP i regionen.

Ansvarlige

Ansvarsoppgaver

Klinikksjef

Overordnet ansvar for alle pasientforløp tilhørende egen klinikk ved å ha oversikt over egne pasientforløp og om frister overholdes, samt bruke eSP til å identifisere flaskehalser og problemområder.

Leder

Bidra til at frister overholdes, ha oversikt over egne pasientforløp, samt bruke eSP for å identifisere problemområder.

Forløpsansvarlig lege/psykologspesialist (FA)

Kunne identifisere flaskehalser/forbedringsområder i egne pasientforløp og bruke eSP aktivt for å ha oversikt over pasientforløpene.

Forløpskoordinator (FK) /

Sekretær med oppfølgingsansvar for pasientforløp

Bidra til at pasientene får et forløp uten unødvendig ventetid, kontinuitet i pasientutredningen og et godt tverrfaglig samarbeid. Ansvar for oppfølging av pasientforløpene ved å bruke eSP. Sikre at korrekt koding av pakkeforløpene utføres.

Forløpsveileder (FV)

Bidra til å sikre nødvendig samarbeid mellom involverte i utvikling av pasientforløp. Assistere FA slik at det blir fremdrift i etablering og implementering av standardiserte pasientforløp. Ansvarlig for at måleparametere er spesifisert, og i samarbeid med Hemit, sørger for monitorering av pasientforløpet i eSP.

Administrator av eSP

Daglig oppfølging, drift og utvikling av eSP i sine HF i samarbeid med Hemit. Gjennomføre opplæring og veiledning av FA og FK i koding og bruk av eSP.

Fagledernettverk

 

Bidra til at frister overholdes, samt ha oversikt over pasientforløpene ved å bruke eSP.

Beslutter godkjenning av standardiserte pasientforløp.

 

Mål

Opplæringsplanen skal bidra til at:

§  Den enkelte bruker i eSP får kunnskap om, og kan nyttiggjøre seg verktøyet på en hensiktsmessig måte i forhold til funksjon og rolle

§  eSP brukes som verktøy ved implementering og etterlevelse av standardiserte pasientforløp

§  eSP brukes som verktøy i kvalitetsforbedringsarbeid ved å synliggjøre behov for forbedring i pasientlogistikk og kodepraksis i standardiserte pasientforløp

§  eSP brukes som verktøy når beslutninger og ledelse utøves

Målgrupper og kunnskapskrav/måloppnåelse

  1. Direktør
  2. Klinikksjef
  3. Leder
  4. Forløpsansvarlig lege/psykologspesialist og lege/behandler
  5. Forløpskoordinator og merkantilt personell
  6. Forløpsveileder
  7. Sykepleier
  8. Administrator av eSP

Kunnskapskrav og læringsmål  

For å kunne nyttiggjøre seg eSP på en god og hensiktsmessig måte, er det en fordel med basiskunnskap om standardiserte pasientforløp.

Deltema (Kapittel)

Læringsmål

(Hovedmål og delmål)

Mål-gruppe

Læringsaktiviteter (hva, av hvem, hvor og hvordan)

Frekvens (når)

Introduksjon og startside

Kjenne til:

Hva eSP er?

Hvorfor bruke eSP?

 

Funksjonaliteter, muligheter og begrensninger:

§  Inklusjonskriterier

§  Høstingstidspunkt

Kunne bruke eSP i forhold til rolle /ansvar:

Startsiden med indikatorer

Navigasjonslinjen

§  Velg forløp

§  Visning per nivå

§  Hjelp

§  Innlogging

§  Identifisert /avidentifisert visning

§  Ulik type tilganger 

§  Pasientsøk (PID eller f.nr)

§  Bunnlinje

§  Kontakt

Alle

 

 

 

Opplæringsvideo/ e-læring Introduksjon

Startside

Navigasjonslinjen

 

Brukerveiledninger

Bruke hjelpfunksjonen som er tilgjengelig på alle sider i eSP

 

 

Presentasjon/demo av eSP på fagdag/opplæringsdag nyansatte/ personalmøter

ledermøter

 

Før/Ved tildeling av tilgang - deretter

etter ønske/ behov

 

 

 

Forløpsside/

Hovedindikator

Kjenne til:

Hvilken informasjon som vises på siden

Vekting og tolking av fargeindikatoren

Navigasjonslinje

 

Kunne bruke siden for å:

Finne informasjon om pasientgrunnlag for subindikatorer

Alle

Opplæringsvideo/ e-læring Hovedindikator

 

Brukerveiledninger

Bruke hjelpfunksjonen som er tilgjengelig på alle sider i eSP

 

Presentasjon/demo av eSP på fagdag/opplæringsdag nyansatte/ personalmøter

ledermøter

Før/Ved tildeling av tilgang - deretter

etter ønske/ behov

Forløpsside/

Dashboard

Kjenne til:

Hvilken informasjon og funksjonalitet som ligger i dashboard

 

Kunne:

Opprette dashboard

Bruke grafene for å finne flere detaljer per nøkkeltall

Finne forekomster av registrerte forløpsspesifikke diagnose- og prosedyrekoder, komplikasjoner

Se på demografi for pasienter med spesifikke koder

Klinikksjef
Leder
Forløpsansvarlig lege/ psykologspesialist/ behandler Forløpskoordinator Merkantilt personell

Opplæringsvideo/ e-læring

Dashboard

Brukerveiledninger

Bruke hjelpfunksjonen som er tilgjengelig på alle sider i eSP

 

Presentasjon/demo av eSP på fagdag/opplæringsdag nyansatte/ personalmøter

ledermøter

 

Workshop - praktisk trening i bruk av systemet

Før/Ved tildeling av tilgang - deretter

etter ønske/ behov

Forløpsside/

Frister

Kjenne til:

Hvilken informasjon og funksjonalitet som ligger under frister

Kunne:

Filtrere og sortere pasientlisten
Bruke informasjon per delforløp

Bruke informasjon til å få oversikt over hver enkelt pasient sitt pasientforløp og finne flaskehalser - Hendelsesforløp – tidslinje og kronologi

Forløpsansvarlig lege/ psykologspesialist/ behandler Forløpskoordinator Merkantilt personell Forløpsveileder Administrator av eSP
Sykepleiere

 

Opplæringsvideo/ e-læring

Frister

 

Brukerveiledninger

Bruke hjelpfunksjonen som er tilgjengelig på alle sider i eSP

 

Presentasjon/demo av eSP på fagdag/opplæringsdag nyansatte/ personalmøter

ledermøter

Før/Ved tildeling av tilgang - deretter

etter ønske/ behov

Forløpsside/

Kodekvalitet

Kjenne til:

Funksjonalitet og informasjon under kodekvalitet

 

Kunne:

Bruke informasjon til oppfølging av manglende eller avvikende koderegistrering i forløpskontekst

 

Velge Forhåndsdefinerte filter

Lage egne filter

 

Velge kolonnevisning

Flagge / kommentere

Tilknytt til ønsket Enhet

Forløpsansvarlig lege/ psykologspesialist/ behandler Forløpskoordinator Merkantilt personell

Opplæringsvideo/ e-læring Kodekvalitet

 

Brukerveiledninger

Bruke hjelpfunksjonen som er tilgjengelig på alle sider i eSP

 

Presentasjon/demo av eSP på fagdag/opplæringsdag nyansatte/ personalmøter

ledermøter

 

Workshop - praktisk bruk av systemet per fagområde

Før/Ved tildeling av tilgang - deretter

etter ønske/ behov

Hvordan bruke eSP i praksis

Kjenne til:
Informasjonen i aktuelle sidevisninger for sin rolle

 

Kunne:
Manøvrere i systemet for å innhente relevant informasjon for å nyttiggjøre seg informasjonen i forbedringsarbeid

Alle

e-læring med veivalg

 

eSP - Praktisk bruk

Før/Ved tildeling av tilgang - deretter

etter ønske/ behov

Hjelpesiden

Kjenne til og finne frem på hjelpesiden

Alle

Gjøre seg kjent med informasjon som ligger tilgjengelig ved å bruke siden

Før/Ved tildeling av tilgang - deretter

etter ønske/ behov

 

Revisjon/evaluering av opplæringsplan

Vurderes i forbindelse med nye hovedversjoner i eSP.

Definisjoner

Standardiserte pasientforløp - bygger på European Pathway Association (EPA)1 sin definisjon av care pathway.
Kriterier for et standardisert pasientforløp er:

  • En koordinert tverrfaglig prosess for en definert pasientgruppe, som kan omfatte utredning, behandling, oppfølging og omsorg
  • Diagnostikk, behandling og oppfølging skal være evidensbasert og skal føre til kunnskapsbasert praksis

 

Sanntid - data oppdateres hver natt

eSP - elektronisk standardisert pasientforløp er et digitalt verktøy der formålet er å sikre optimalisering av standardiserte pasientforløp ved å monitorere og visualisere forløpsspesifikke måleparametere i sanntid.

 

Relaterte dokumenter og lenker

Grunnlagsdokument eSP - IKT-verktøy for monitorering av standardiserte pasientforløp

Regional metodikk for standardisert pasientforløp i HMN- RHF

eSP - tilgangsstyring, regional prosedyre

eSP - Praktisk bruk

European Pathway Association (EPA)1

Intranettside for eSP

Regionale standardiserte pasientforløp i Helse Midt-Norge RHF