Brukerrepresentant - oppnevning v. 1.0

Innledning

Brukermedvirkning foregår på tre ulike nivåer:

 1. Individnivå
 2. Tjeneste-/systemnivå
 3. System-/politisk nivå

Denne prosedyren beskriver oppnevning av brukerrepresentanter på tjeneste-/systemnivå. 

 

Brukerrepresentanter oppnevnes til forskjellige råd, utvalg, pasientforløp mv.

Brukerrepresentanter til faste råd og utvalg, oppnevnes for 2 år, fra 1. januar de ene året til 31. desember påfølgende år.

Brukerrepresentanter til prosjekter mv. med tidsavgrensning kan oppnevnes for hele prosjektperioden, eller så lenge arbeidet varer.

 

Hensikt og omfang

Hensikten er å få en planlagt, enhetlig og rask måte for oppnevning av brukerrepresentanter på St. Olavs hospital. Brukerrepresentantene skal sikres reell innflytelse og brukerkompetansen skal bli benyttet til å forbedre tjenesten.

 

Ansvar

Ansatte og ledere som har behov for brukermedvirkning på tjeneste-/systemnivå. Sekretær for brukerutvalget.

 

Arbeidsbeskrivelse

 

Utføres av

Arbeidsoppgave

"Bestiller av brukerrepresentant"

Henvendelse sendes per e-post til sekretær i Brukerutvalget

 • Oppgi navn på utvalg, gruppe, råd eller prosjekt e.l.
 • Beskriv kort hva oppgaven til utvalget/rådet/prosjektet er slik at brukerne og organisasjonene forstår hva oppdraget går ut på. Legg ved mandat dersom det finnes.
 • Anslå omfanget av arbeid, f.eks. møtehyppighet og forberedelser.
 • Opplys om varighet på prosjektet, eller tidsperioden for oppnevningen.
 • Oppgi oppstart hvis dette er klart.

Sekretær i Brukerutvalget

 •  Videresender henvendelsen til aktuelle organisasjon (FFO, SAFO, Kreftforeningen) og Brukerutvalgets medlemmer for å be om forslag til representant. Svarfrist angis.
 • Henvendelsen blir arkivert i ESA

Organisasjonene og/eller medlemmene Brukerutvalget

 •  Sender forslag på brukerrepresentant til sekretær i Brukerutvalget.

Sekretær i Brukerutvalget

 • Innkommende forslag arkiveres i ESA.

Leder og nestleder i Brukerutvalget (AU)

 • Vurderer innkommende forslag og foretar en oppnevning.
 • Hvis uenighet gjøres endelig oppnevning i Brukerutvalget.

Brukerutvalget

 • Godkjenner AUs oppnevning - protokollføres
 • Oppnevner representant på første møte i Brukerutvalget i de tilfeller der AU ikke har oppnevnt.
Sekretær
 • Sender vedtaket til den oppnevnte brukerrepresentant, forslagsstillende organisasjon og til "Bestiller av brukerrepresentant"
 • Vedtaket arkiveres i ESA

Leder som har ansvar for økonomi, som budsjetterer for brukermedvirkning

 • Planlegger og budsjetterer brukermedvirkningen.
 • Anviser regning vedrørende møte- og reisegodtgjøring. Videresender.
 • Bruker må signere på regningen, lønningskontoret må opplyses om at de er eksterne.