v. 3.1 Intravenøs injeksjon og infusjon av legemidler.

 

Hensikt og omfang

Prosedyren skal sikre at tilberedning av legemidler til injeksjon eller infusjon skjer på en forsvarlig måte med hensyn på produktkvalitet, pasientsikkerhet og sikkerhet for helsepersonell som utfører oppgaven.

 

Prosedyren gjelder for helsepersonell som har fått tildelt oppgaven istandgjøring/ tilberedning og utdeling av legemidler.

 

Ansvar

Seksjonsleder er ansvarlig for at prosedyren gjøres kjent og implementeres i enheten.

Seksjonsleder er ansvarlig for arbeidsforhold, tilgang til produktinformasjon og utstyr.

Helsepersonell har et individuelt ansvar for forsvarlig yrkesutøvelse og skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner.

Se for øvrig prosedyre: Styring av legemiddelhåndtering

 

Arbeidsbeskrivelse

Istandgjøring og utdeling av legemidler til injeksjon og infusjon skal vies stor oppmerksomhet og det skal alltid gjennomføres dobbeltkontroll i tillegg til egenkontroll. se prosedyre: Egenkontroll og dobbeltkontroll av legemidler (Gyldig).

 

For utstyr til bruk ved tilberedning av injeksjoner og infusjoner, se notat fra Innkjøpsavdelingen

Arbeidsoppgave

Praktisk gjennomføring

Tilberedning av legemidler til injeksjon og infusjon

 

1.     Bruk alltid aseptisk arbeidsteknikk ved tilberedning av legemidler til injeksjon og infusjon, se prosedyre: Aseptisk arbeidsteknikk ved tilberedning av legemidler

2.     Håndhygiene skal utføres før og etter prosedyren. Se

3.     Arbeidsflaten ved tilberedning skal være ren, ryddig og nødvendig utstyr skal være lett tilgjengelig. For renhold og desinfeksjon av benkeflater, se prosedyre: Renhold og temperaturkontroll i medisinrom

4.     For tilberedning av antibiotika, se prosedyre: Tilberedning av antimikrobielle midler (antibiotika)

5.     Håndtering av cytostatika, se prosedyre:

6.     Tilsetning av legemidler bør foretas umiddelbart før infusjonen starter. Kontroller at angitt brukstid etter tilsetning overholdes, se prosedyre: Holdbarhet for sterile legemidler etter anbrudd (brukstid)

7.     Kontroller at legemiddel, dose, tilsetningsvæske og evt. infusjonshastighet stemmer med legens forordning.  I tillegg må følgende kontrolleres:

o   Riktig utregning av dose

o   Tilsetningsvæsken er beregnet til intravenøs bruk

o   Forlikelig mellom legemiddel, evt. legemidler, og infusjonsvæske, se forlikelighetstabell fra OUS: http://ehandboken.oslo-universitetssykehus.no/api/File/GetFile?entityId=23679

8.     Dersom det benyttes sterilt vann fra anbrutte flergangsbeholdere vil holdbarheten på vannet påvirke holdbarheten på ferdig utblandet preparat. Benytter man sterilt vann fra en flaske som har for eksempel 8 timer igjen av holdbarheten, skal holdbarheten på utblandet preparat settes til høyst 8 timer.

9.     Foreta en visuell kontroll av legemiddelets utseende (fargeendringer, gassdannelse og partikler). Dette kan lettest gjøres ved å studere legemiddelet mot en mørk bakgrunn og i godt lys. Infusjonsvæsker skal være klare (med unntak av (ernærings)løsninger som inneholder fettemulsjon).

10.  Kontroller at emballasjen og engangsutstyr som anvendes er i orden

o   Glassflasker skal ikke være tilsølte utenpå og lukningen skal være tett. Det skal ikke finnes feil i glasset, f.eks. stjernesprekker, langsmale eller buede sprekker.

o   For infusjonsposer skal ytterposen være hel og uten synlige feil. Innerposen skal kontrolleres skikkelig først når ytterposen er fjernet. Kontroller også sveisesømmen ved å trykke hardt på posen.

o   Kontroller holdbarhetsdato på legemiddel og utstyr

11.  Halsen på glassampuller og alle membraner desinfiseres med klorhexidinsprit 5mg/ml og la det tørke inn (ca 30 sekunder) før tilberedningen starter. Tilsetningsstussen på infeksjonsposen desinfiseres kun hvis stussen har berørt noe, ellers er den steril.

12.  Benytt fortrinnsvis 21G-kanyle ved opptrekk fra hetteglass.

13.  Vurder filtrering av injeksjons- og infusjonsvæsken for å hindre partikler og luft å komme i blodbanen. Det må alltid undersøkes om filteret kan brukes for det aktuelle legemiddelet. Filtrering skal ikke brukes for å kompensere for mangelfull hygiene ved håndtering av injeksjoner og infusjoner.

14.  Ny opptrekkskanyle (21G) benyttes hver gang ved opptrekk fra konserverte hetteglass. For holdbarhet på hetteglass, se prosedyre: Holdbarhet for sterile legemidler etter anbrudd (brukstid) Minispike kan brukes ved behov for flere opptrekk fra samme hetteglass.

15.  Minispike kan stå i ukonserverte hetteglass i henholdsvis 12 timer i romtemperatur eller 24 timer i kjøleskap, og høyst fire døgn i konserverte hetteglass. 

16.  Snu posen/flasken flere ganger etter hver tilsetting.

17.  Bruk rød beskyttelsespose, aluminiumsfolie eller lignende på lysømfintlige legemidler.

18.  Sprøyter til intravenøse injeksjoner skal etter opptrekk påsettes steril propp i påvente av injeksjonen.

19.  Ferdig preparat skal merkes med følgende opplysninger på flaskens/posens originaletikett eller på separat påklistret etikett:

o   Pasientens navn

o   Legemidlets navn, styrke og dose

o   Dato og klokkeslett for utblanding

o   Dato og klokkeslett for påbegynt infusjon

o   Signatur til sykepleier som har tilberedt og sykepleier som har foretatt dobbeltkontroll mot forordning

20.  Settet kobles til posen/flasken umiddelbart før infusjonen skal begynne.

 

Administrering av legemidler til injeksjon og infusjon

 

1.     Kontroller pasientens identitet. Dersom en ikke kjenner pasientens identitet, skal en alltid be pasienten om selv å si sitt navn og fødselsdato. Se prosedyre: Utdeling av legemiddel til pasient

2.     Orienter pasienten før injeksjonen/infusjonen påbegynnes.

3.     Kontroller at pasienten har mulighet for tilkalling av hjelp, eksempelvis med ringesnor.

4.     Kontrollerer den venøse tilgangen ved oppstart infusjon. Se prosedyrene Perifer venekanyle - innlegging og håndtering og Perifer venekanyle - innlegging og stell} og Sentrale venekateter - håndtering og stell. Ved injeksjon i muffe på infusjonssett/venekanyle skal denne først gjennomskylles med steril isoton saltvannsoppløsning.

5.     Kontroller infusjonshastighet (dråpetakten) ved oppstart av infusjon og regelmessig videre. Infusjonshastighet og hyppighet av kontroll avhenger av infusjonens art. Ved bruk av infusjonspumpe følges prosedyre for bruk av denne.

6.     Observer pasienten regelmessig under og etter injeksjon/infusjon. Eventuelle reaksjoner dokumenteres skriftlig. Observasjonstid etter avsluttet injeksjon/infusjon avhenger av injeksjonen/infusjonens art.

7.     Inntreffer komplikasjoner stoppes injeksjonen/infusjonen og lege tilkalles.

8.     Årsaker til at infusjon evt. stopper kan være:

o   stase rundt pasientens arm som hindrer blodsirkulasjonen

o   knekk på selve infusjonsslangen

o   koagel i kanylen

o   spissen av venekanylen ligger opp mot veneveggen

o   spissen av venekanylen har gått gjennom venen

o   spasmer i venen (observer om infusjonsløsningen er for kald)

o   fuktig filter

9.     Se for øvrig prosedyre: Smittevern - Basale smittevernrutiner for trygg injeksjonspraksis

10.  Infusjonsposer/-sprøyter og lipidblandinger (TPN) skiftes hver 24. time (mikrobiologisk holdbarhet), unntatt propofol som skal skiftes hver 12. time (kjemisk holdbarhet).

11.  Infusjonssett for kontinuerlig infusjon av klare væsker skiftes hver 96. time (4. døgn) (mikrobiologisk holdbarhet).

12.  Infusjonssett for TPN og treveiskoblinger skiftes hver 24. time, og for propofol hver 12. time.

13.  Intravenøst måleutstyr skiftes senest hvert 4. døgn. Unntatt lukket arterietrykksett som byttes hvert 3. døgn på grunn av mikrobiologisk holdbarhet til den nåleløse koblingen.

14.  En anbrutt infusjonspose har en mikrobiologisk holdbarhet på 24 timer. Sett fylles derfor med væske umiddelbart før bruk og merkes med tidspunkt for anbrudd.

Observasjon av evt. komplikasjoner

Se etter:

§  Lokalt subkutant ødem

§  Nekrose ved ekstravasal infusjon av irriterende legemiddel/ infusjonsvæske

§  Overvæsking av pasienten

§  Trombose

§  Flebitt

§  Bakteriell infeksjon

§  Trykk mot nerver hvis ekstremiteter immobiliseres, f.eks. nervus ulnaris, nervus radialis

§  Luftembolier

 

 

 

Feil / avvik ved forordning av legemidler

Skal straks rapporteres til ansvarlig sykepleier / vernepleier og lege jfr. foretakets / enhetens retningslinjer for rapportering av avvik.
Se prosedyre:

 

Tilsetninger til infusjonsvæsker

§  Dersom ett eller flere legemidler skal tilsettes i infusjonsvæsken, bør man kjenne til de fysikalsk/kjemiske problemer som kan oppstå, f.eks. utfellinger. Se forlikelighetstabell fra OUS: http://ehandboken.oslo-universitetssykehus.no/api/File/GetFile?entityId=23679

§  Ved tvil om tilsetning av legemidler til infusjonsvæsker, ta kontakt med sykehusapoteket

§  Tilsettingen skal foretas umiddelbart før anvendelse.

§  Infusjonsvæsker skal ikke blandes med blodtransfusjoner. Det eneste unntaket er Natriumklorid 9 mg/ml (154 mmol/l).

Godt egnet for tilsetning av legemidler

§  Glukose 50- 100 mg/ml

     Natriumklorid 9 mg/ml

Dårlig egnet for tilsetning av legemidler

 

§  Ringer Acetat:

Buffer som inneholder kalsium. Dette øker fare for utfellinger.  Elektrolyttkonsentrater som IKKE inneholder sulfat, fosfat eller karbonat kan tilsettes.  Et svært begrenset antall legemidler kan tilsettes, dette må kontrolleres i Felleskatalogen for hvert enkelt legemiddel.

§  Plasmasubstitutter: 

Hes løsninger (Eks. Hyperhaes, Tetraspan, Voluven, Venofundin) Dekstran løsninger (Eks. Macrodex, Rheomacrodex)  Haemaccel  o.a.

§  Karbolytt, Glucacel:

Kun egnet for elektrolyttilsetninger.

§  Sterilt vann:  

Kun ved utblanding av pulver til infusjons-/injeksjonsvæsker i følge Felleskatalogen.

Uegnet, skal aldri brukes for tilsetninger av legemidler

 

§  PN (Parenteral nutrisjon) Ferdigblandet storpose:

Kan tilsettes elektrolytter samt vitaminer etter produsentens anvisning/ råd fra Sykehusapoteket.

§  Fettemulsjoner alene:

Vitalipid og Soluvit.

§  Aminosyre-oppløsninger alene:

Kun etter produsentens anvisning/ råd fra Sykehusapoteket

§  Natrium hydrogenkarbonat, Tribonat.

§  Blod og blodprodukter

 

Infusjonsløsninger

Infusjonsløsninger

i glassflasker

§  Det er viktig at flasken kontrolleres for sprekker, da disse kan gi gjennomvekst av bakterier. Ujevnheter i glassets ytre flate er som regel uten betydning. Ved tvil bør sykehusapoteket kontaktes.

Infusjonsløsninger

i plastposer

 

§  Mellom indre og ytre pose kan det finnes fuktighet. Fuktigheten skyldes autoklavering med ytterposen på og dette har ingen betydning. Jo nyere posene er, desto mer fuktighet vil det kunne finnes.

§  Infusjonsposer levert med ytterpose kan lagres i 3 døgn uten ytterpose. Dersom infusjonsposen ikke brukes umiddelbart etter fjerning av ytterpose, må dato for fjerning av ytterpose påsettes. 

 

Valg av infusjonssett og filter

PVC

§  Enkelte legemidler kan adheres til PVC, slik at konsentrasjonen i infusjonsløsningen blir lavere enn tiltenkt. For slike legemidler må det brukes PVC-fritt infusjonssett

§  Enkelte legemidler kan frigjøre DEHP fra plast i infusjonssett. Graden vil øke med tid og konsentrasjon. Man kan ikke utelukke en ugunstig helseeffekt på pasienter som blir eksponert for DEHP.

§  Kontroller SPC (www.felleskatalogen.no) punkt 6.6 for aktuelt legemiddel, og velg PVC og/eller DEHP frie sett hvis angitt.

Porestørrelse

§  Infusjonssett for væske har 15 µm porestørrelse.

§  Infusjonssett for blod og blodprodukter har 150-250 µm porestørrelse.

§  Spesielle filtre med mindre porestørrelse nyttes ved infusjon av spesielle medikamenter som er tungt løselige (for å fjerne partikler). Dette opplyses for hvert medikament.

Se for øvrig brosjyrer relatert

Filtrering og lufting

 

 

§  Bruk av filterstrå, se vedlegg:» Legemiddelkomiteen informerer om bruk av filterstrå»

§  Til poser brukes sett uten lufting, eller sett med avstengt lufting.

§  Til flasker brukes infusjonssett med innebygd lufting. Lufteventilen må holdes stengt mens settet kobles til flasken, ellers vil filteret i ventilen bli fuktig. Fuktige filtre kan forårsake at infusjonen stopper og de er heller ikke bakterietette. Dersom filteret er blitt fuktig må infusjonssettet kasseres.

 

 

Relaterte dokumenter (referanser)

Lov om legemidler m. v. (Legemiddelloven).
Forskrift om legemiddelhåndtering FOR-2014-11-23-1455.
Lov om helsepersonell §4

Statens legemiddelverk.

O’Grady NP, Alexander M, Burns LA et al. Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee: Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-related Infections, 2011.

 

Brosjyre,Closed System solution (CareFusion)

Brosjyre Ecoflac Connect

Brosjyre Ecoflac Connect lommeformat

Brosjyre Ecoflac plus overføringsadapter